Privacy-gegevens

Uw persoonlijke gegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een cliëntendossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over de sessies die u bij mij heeft gevolgd en uitslagen van testen en/of vragenlijsten.

Naast het papieren cliëntendossier worden uw persoonsgegevens vastgelegd in het digitale cliëntregistratiesysteem aan de hand van de gegevens die u aanlevert via het aanmeldingsformulier. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken en versturen van facturen, conform de eisen van zorgverzekeraars en de beroepsvereniging Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)-therapie (SBLP). Gegevens over uw huisarts worden vastgelegd, alleen na uw expliciete toestemming via uw aanmeldingsformulier, om uw huisarts te kunnen informeren over aanvang en einde van de therapie. Uw medicijngebruik wordt geregistreerd ten behoeve van uw gezondheid.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens 
  • zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet veilig zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met mij op via praktijk@lianemaathuis.nl of 06 22476037.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw papieren dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De verwerking van uw gegevens in het digitale cliëntregistratiesysteem worden eveneens alleen door mij gedaan.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor onderstaande doelen gebruikt worden.

  • Informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
  • Om de waarnemend therapeut indien nodig te informeren tijdens mijn afwezigheid en/of ingeval van ziekte;
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u vooraf eerst informeren en schriftelijk expliciet om uw toestemming vragen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of om uw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat op uw verzoek uw persoonsgegevens door middel van een computerbestand naar u of naar een door u aangegeven organisatie gestuurd worden.

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, overdraagbaarheid, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar praktijk@lianemaathuis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u wordt ingediend, verzoek ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone = strook met nummers onderaan), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw persoonsgegevens. Ik zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek. Tot slot wijs ik u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoons-gegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bewaartermijn van gegevens

De gegevens in het papieren dossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist. Hierbij aansluitend worden ook de gegevens in het cliëntregistratiesysteem eveneens 20 jaar bewaard. Na 20 jaar wordt het papieren dossier vernietigd. De gegevens in het digitale cliëntregistratiesysteem worden geanonimiseerd voor statistische doeleinden. De termijn van 20 jaar gaat in vanaf het moment dat uw therapie bij mij is beëindigd.
Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat vanaf het moment dat ze 18 jaar geworden zijn.

Persoonsgegevens op de factuur

Op de factuur die u maandelijks via de mail ontvangt staan de gegevens die door zorgverzekeraars gevraagd worden, zodat u de facturen kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Het betreft de onderstaande gegevens:

  • naam, adres en woonplaats;
  • geboortedatum;
  • naam zorgverzekeraar & polis-nummer;
  • datum en kosten van de sessie(s);
  • omschrijving van de behandeling, te weten “lichaamsgerichte psychotherapie”, indien nodig aangevuld met de prestatiecode.

Privacy via website Praktijk Liane Maathuis

Indien u via de website www.lianemaathuis.nl en gebruikmakend van het contactformulier gegevens aan mij verstuurd, worden deze gegevens versleuteld verzonden naar het e-mailadres van mijn praktijk.